Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
34 15. iunie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Ernei pe anul 2020.
33 10. iunie 2021. Proiect de hotărâre privind apobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”.
32 9. iunie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Ernei, județul Mureș, a Studiului de fundamentare a deciziei de delegarea a Servicului Public de Iluminat al Comunei Ernei, Județul Mureș, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentației de atribuire prin procedura simplificată.
31 8. iunie 2021. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de coordonare şi supervizare pentru pregătirea şi planificarea contractului de concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Ernei.
30 19. mai 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilităţii scrisorii de garanţie emisă de către Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA – IFN pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul „MODERNIZAREA SI REABILITAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI” finanțat în cadrul PNDR 2014-2020, Submăsura 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural.
29 19. mai 2021. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la H.C.L. Ernei nr.41/29.08.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ernei și aprobarea organigramei, statului de funcții, cu modificările și completările ulterioare.
28 18. mai 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii unor unități administrativ teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
27 14. mai 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin atribuire directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă a localităților Călușeri, Icland, Săcăreni și Sângeru de Pădure din comuna Ernei, către operatorul regional Compania Aquaserv SA, și punerea la dispoziția acestuia a bunurilor din domeniul public al comunei Ernei, aferente sistemului de alimentare cu apă.
26 11. mai 2021. Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de steag al comunei Ernei, județul Mureș.
25 23. aprilie 2021. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei