Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
24 15. aprilie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de acordare de finanțări nerambursabile pe anul 2021 și a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activități nonprofit de interes local.
23 15. aprilie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință precum și prețul de pornire a licitației pentru exploatarea și valorificarea masei lemnoase pe picior din fondul forestier al comunei Ernei pe anul 2021.
22 15. aprilie 2021. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la H.C.L. Ernei nr.41/29.08.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ernei și aprobarea organigramei, statului de funcții, cu modificările și completările ulterioare.
21 15. aprilie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Ernei pe semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021.
20 13. aprilie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului UAT Ernei pe trimestrul I anul financiar 2021.
19 13. aprilie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului UAT Ernei pe anul financiar 2020.
18 13. aprilie 2021. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al anului 2020
17 24. martie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021.
16 22. martie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924.
15 18. martie 2021. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Ernei.