Nr. crt. Data Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local
28 17. aprilie 2024. Hotărâre privind avizarea încheierii unui act adiţional la contractul de servicii pentru prestarea activității de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, componente ale Serviciului de Salubrizare al județului Mureș – Zona 2 – Târgu Mureș” (negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare) nr. 3629/27.06.2023.
27 3. aprilie 2024. Hotărâre privind aprobarea participării Comunei Ernei la Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, derulat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat din Fondul pentru Mediu, precum și asigurarea și susținerea, din surse proprii, a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanțarea acordată de AFM şi a cheltuielilor neeligibile.
26 3. aprilie 2024. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții intitulat „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA SÂNGERU DE PĂDURE, COMUNA ERNEI, JUD. MUREȘ”.
25 26. martie 2024. Hotărârea privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Comunei Ernei, în anul 2024.
24 26. martie 2024. Hotărârea privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat preșcolarilor și elevilor Școlii Gimnaziale ”Apafi Mihaly” Ernei, comuna Ernei, județul Mureș în cadrul Programului Național ”Masă Sănătoasă”.
23 26. martie 2024. Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Ernei, județul Mureș pe anul 2024.
22 26. martie 2024. Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ernei, judetul Mureș.
21 26. martie 2024. Hotărârea privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul public al Comunei Ernei pentru anul 2024, în domeniile cultură, culte și sport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Ernei nr.17/2024.
20 23. februarie 2024. Hotărâre privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea SSCT Cristești, STZ 5 – Târnăveni, STZ 6 – Bălăușeri și STZ 7 – Râciu.
19 23. februarie 2024. Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la H.C.L. Ernei nr.82/31.10.2023 privind includerea în domeniul public al Comunei Ernei a Sistemului de alimentare cu apă în localitatea Dumbrăvioara, comuna Ernei, județul Mureș și predarea acestuia în gestiune directă, către SC Compania Aquaserv SA.