Nr. crt. Data Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local
30 25. mai 2021. Hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilităţii scrisorii de garanţie emisă de către Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA – IFN pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul „MODERNIZAREA SI REABILITAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI” finanțat în cadrul PNDR 2014 – 2020, Submăsura 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural
29 25. mai 2021. Hotărâre pentru modificarea anexei 2 la H.C.L. Ernei nr.41/29.08.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ernei și aprobarea organigramei, statului de funcții, cu modificările și completările ulterioare.
28 25. mai 2021. Hotărâre privind aprobarea retragerii unor unități administrativ teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
27 25. mai 2021. Hotărâre privind aprobarea delegării prin atribuire directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă a localităților Călușeri, Icland, Săcăreni și Sângeru de Pădure din comuna Ernei, către operatorul regional Compania Aquaserv SA, și punerea la dispoziția acestuia a bunurilor din domeniul public al comunei Ernei, aferente sistemului de alimentare cu apă.
26 29. aprilie 2021. Hotărârea privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Ernei
25 29. aprilie 2021. Hotărârea privind aprobarea contului de execuție al bugetului UAT Ernei pe trimestrul I anul financiar 2021
24 29. aprilie 2021. Hotărârea privind aprobarea contului de execuție al bugetului unității administrativ teritoriale Comuna Ernei pentru anul financiar 2020
23 29. aprilie 2021. Hotărârea privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2022 în Comuna Ernei
22 22. aprilie 2021. Hotărârea privind aprobarea Programului anual de acordare de finanțări nerambursabile pe anul 2021 și a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activități nonprofit de interes local
21 22. aprilie 2021. Hotărârea privind aprobarea prețurilor de referință precum și prețul de pornire a licitației pentru exploatarea și valorificarea masei lemnoase pe picior din fondul forestier al comunei Ernei pe anul 2021