Nr. crt. Data Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local
41 26. august 2021. Hotărâre privind aprobarea participării Comunei Ernei la implementarea proiectului ”Prevenirea abandonului şcolar pentru cei 24 de copii din Centrul de Zi ”Sf.Dumitru” din localitatea Sângeru de Pădure” în parteneriat cu Asociația Filiala ”Filantropia Ortodoxă” Sângeru de Pădure și Școala Gimnazială ”Apafi Mihály” Ernei, pentru anul școlar 2021-2022.
40 26. august 2021. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici–faza Studiu de fezabilitate pentru proiectul „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA DUMBRĂVIOARA, COMUNA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ” actualizate la nivelul prețurilor din 2021.
39 29. iulie 2021. Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei.
38 29. iulie 2021. Hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului UAT Ernei pe trimestrul II anul financiar 2021.
37 29. iulie 2021. Hotărâre privind validarea Dispoziției primarului nr.192/28.06.2021 referitoare la modificarea trimestrialității sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a creditelor bugetare din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2021.
36 29. iulie 2021. Hotărâre privind însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2021.
35 29. iulie 2021. Hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Ernei, județul Mureș, a Studiului de fundamentare a deciziei de delegarea a Servicului Public de Iluminat al Comunei Ernei, Județul Mureș, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentației de atribuire prin procedura simplificată.
34 24. iunie 2021. Hotărârea privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Ernei pe anul 2020
33 24. iunie 2021. Hotărârea privind apobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”
32 24. iunie 2021. Hotărârea privind constituirea Comisiei de Coordonare și supravizare pentru pregătirea și planificarea contractului de concesiune a Seviciului de iluminat public al Comunei Ernei