Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
40 19. august 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Ernei la implementarea proiectului ”Prevenirea abandonului şcolar pentru cei 24 de copii din Centrul de Zi ”Sf.Dumitru” din localitatea Sângeru de Pădure” în parteneriat cu Asociația Filiala ”Filantropia Ortodoxă” Sângeru de Pădure și Școala Gimnazială ”Apafi Mihály” Ernei, pentru anul școlar 2021-2022
39 19. august 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici-faza Studiu de fezabilitate pentru proiectul “ EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA DUMBRĂVIOARA, COMUNA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ“ actualizați la nivelul prețurilor din 2021.
38 23. iulie 2021. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei
37 21. iulie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului UAT Ernei pe trimestrul II anul financiar 2021.
36 21. iulie 2021. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului nr.192/28.06.2021 referitoare la modificarea trimestrialității sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a creditelor bugetare din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale-Comuna Ernei pe anul 2021.
35 21. iulie 2021. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2021.
34 15. iunie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Ernei pe anul 2020.
33 10. iunie 2021. Proiect de hotărâre privind apobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”.
32 9. iunie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Ernei, județul Mureș, a Studiului de fundamentare a deciziei de delegarea a Servicului Public de Iluminat al Comunei Ernei, Județul Mureș, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentației de atribuire prin procedura simplificată.
31 8. iunie 2021. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de coordonare şi supervizare pentru pregătirea şi planificarea contractului de concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Ernei.