Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
34 29. mai 2024. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Ernei nr.77 din 24 noiembrie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții intitulat “EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE CĂLUȘERI, ICLAND ȘI SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ”, cu modificările ulterioare.
33 24. mai 2024. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Ernei, județul Mureș pe anul 2024.
32 29. aprilie 2024. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Ernei, județul Mureș pe anul 2024.
31 25. aprilie 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Săcăreni din comuna Ernei, județul Mureș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
30 23. aprilie 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului UAT Ernei pe trimestrul I anul financiar 2024.
29 23. aprilie 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului unității administrativ teritoriale Comuna Ernei pentru anul financiar 2023.
28 23. aprilie 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei cu care se cofinanțează în anul 2024 serviciile comunitare de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice și dependente.
27 23. aprilie 2024. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Ernei nr.77 din 24 noiembrie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții intitulat “EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE CĂLUȘERI, ICLAND ȘI SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ”.
26 23. aprilie 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare în localitatea Dumbrăvioara, comuna Ernei, jud. Mureș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”.
25 17. aprilie 2024. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei.