Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
95 7. decembrie 2023. Proiect de hotărâre pentru instituirea taxei pentru utilizarea infrastructurii publice locale, aprobarea Regulamentului privind eliberarea autorizațiilor pentru utilizarea infrastructurii publice locale, precum și completarea Anexei 1 la H.C.L. nr.89 din 29.11.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în comuna Ernei, pentru anul 2024.
94 6. decembrie 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire și terenul aferent datorat pentru anul 2024 de Fundația Mâini Dibace pentru imobilul situat în sat Ernei, str.Gării nr.486A în care funcționează Locuința protejată ”Péter” pentru persoane adulte cu dizabilități.
93 6. decembrie 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2024 în comuna Ernei.
92 6. decembrie 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor.
91 5. decembrie 2023. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul planșelor B-U 003.2 și B-U 005.1 aferente localității Dumbrăvioara din Planul Urbanistic General (PUG) al comunei Ernei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.46/17.10.2019.
90 29. noiembrie 2023. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei care va conduce ședința ordinară convocată pentru data de 29.11.2023.
89 22. noiembrie 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale cuprinse în documentația de urbanism Plan Urbanistic General (PUG) al Comunei Ernei.
88 22. noiembrie 2023. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Comunei Ernei a unui bun imobil, având categoria de folosință drum, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară.
87 14. noiembrie 2023. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției primarului nr.489/07.11.2023 privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – Comuna Ernei pe anul 2023.
86 14. noiembrie 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ”REALIZAREA DE CAPACITĂȚI NOI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE PENTRU AUTOCONSUM ÎN COMUNA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ”.