Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
91 27. decembrie 2022. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2023 a excedentului cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare și finanțarea secțiunii de dezvoltare.
90 27. decembrie 2022. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei care va conduce ședința ordinară convocată pentru data de 27.12.2022.
89 27. decembrie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării demersurilor legale de asigurare a continuității serviciului de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș – zona 2 Tg. Mureș în conformitate cu prevederile art.33 alin.(3) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice pentru comuna Ernei din zona 2 Târgu Mureş.
88 23. decembrie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2023 în comuna Ernei.
87 23. decembrie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare în județul Mureș, cu aplicabilitate din 01.01.2023.
86 21. decembrie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare în localitatea Dumbrăvioara, comuna Ernei, jud. Mureș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
85 16. decembrie 2022. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2022.
84 14. decembrie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii cu 40% a impozitului pe clădire și terenul aferent datorat pentru anul 2023 de SC Drill Invest SA pentru imobilul situat în sat Ernei nr.630/C în care funcționează Asociația Academica de Sănătate ”Samariteană”
83 13. decembrie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ernei, județul Mureș în anul şcolar 2023-2024
82 8. decembrie 2022. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art.III din H.C.L. Ernei nr.64/31.10.2022 privind modificarea și completarea anexei la HCL Ernei nr.8/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al comunei Ernei, cu modificări şi completări ulterioare.