Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
33 24. martie 2023. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2023.
32 24. martie 2023. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Amenajare teren de baschet în localitatea Ernei, Județul Mureș”.
31 24. martie 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent proiectului „Amenajare teren de baschet în localitatea Ernei, Județul Mureș”.
30 24. martie 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de dotări actualizată , precum și a devizului actualizat aferente proiectului ”Construire grădiniţă cu program prelungit în localitatea Ernei, comuna Ernei, județul Mureș”.
29 24. martie 2023. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale ”Apafi Mihály” Ernei a unui imobil-clădire și terenul aferent.
28 24. martie 2023. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la HCL Ernei nr.8/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al comunei Ernei, cu modificări şi completări ulterioare.
27 24. martie 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii unei unități administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ.
26 24. martie 2023. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Comunei Ernei, în anul 2023.
25 17. martie 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2024 în Comuna Ernei
24 14. martie 2023. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentației de delegare temporară – până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, a gestiunii activității de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, componente ale Serviciului de Salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), aferentă zonei 2 Târgu Mureș.