Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
39 15. iulie 2024. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției primarului nr.145/27.06.2024 privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – Comuna Ernei pe anul 2024.
38 15. iulie 2024. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei.
37 15. iulie 2024. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei care va conduce ședința ordinară convocată pentru data de 29.07.2024.
36 4. iulie 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reglementare zonă pentru sală de banchete și funcțiuni complementare pentru turism în baza prevederilor din RLU aferent PUG actualizat, pentru zonă de locuințe în localiatea Ernei, Jud.Mureș, beneficiar SC Excalibur SRL.
35 20. iunie 2024. Proiect de hotărâre privind majorarea salariul de bază al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ernei și al serviciilor publice din subordinea acestuia, începând cu luna iunie 2024.
34 29. mai 2024. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Ernei nr.77 din 24 noiembrie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții intitulat “EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE CĂLUȘERI, ICLAND ȘI SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ”, cu modificările ulterioare.
33 24. mai 2024. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Ernei, județul Mureș pe anul 2024.
33 9. mai 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reglementare urbanistică și lotizare terenuri în baza prevederilor din RLU aferent PUG actualizat, pentru construire locuințe idividuale în localiatea Ernei, Jud.Mureș, beneficiari Váradi-Szőcs Levente și soția Cecilia și Vajda Ildikó-Irén.
32 29. aprilie 2024. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Ernei, județul Mureș pe anul 2024.
31 25. aprilie 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Săcăreni din comuna Ernei, județul Mureș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.