Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
28 18. mai 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii unor unități administrativ teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
27 14. mai 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin atribuire directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă a localităților Călușeri, Icland, Săcăreni și Sângeru de Pădure din comuna Ernei, către operatorul regional Compania Aquaserv SA, și punerea la dispoziția acestuia a bunurilor din domeniul public al comunei Ernei, aferente sistemului de alimentare cu apă.
26 11. mai 2021. Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de steag al comunei Ernei, județul Mureș.
25 23. aprilie 2021. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei
24 15. aprilie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de acordare de finanțări nerambursabile pe anul 2021 și a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activități nonprofit de interes local.
23 15. aprilie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință precum și prețul de pornire a licitației pentru exploatarea și valorificarea masei lemnoase pe picior din fondul forestier al comunei Ernei pe anul 2021.
22 15. aprilie 2021. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la H.C.L. Ernei nr.41/29.08.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ernei și aprobarea organigramei, statului de funcții, cu modificările și completările ulterioare.
21 15. aprilie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Ernei pe semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021.
20 13. aprilie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului UAT Ernei pe trimestrul I anul financiar 2021.
19 13. aprilie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului UAT Ernei pe anul financiar 2020.