Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
14 25. februarie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Comunei Ernei pentru anul 2022 în domeniile cultură, culte și sport.
13 25. februarie 2022. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Ernei.
12 7. februarie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețulului de pornire la licitație pentru exploatarea masei lemnoase pe picior din partida P10007 Ernei din fondul forestier al Comunei Ernei, care urmează a fi valorificată în anul 2022.
11 4. februarie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ernei.
10 3. februarie 2022. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local Ernei nr.52/28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare în localitatea Dumbrăvioara, Comuna Ernei, Județul Mureş”.
9 3. februarie 2022. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul Anexei nr.1 la H.C.L. Ernei nr.64/29.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în comuna Ernei, pentru anul 2022.
8 3. februarie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilităţii scrisorii de garanţie emisă de către Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA – IFN pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul „MODERNIZAREA SI REABILITAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI” finanțat în cadrul PNDR 2014 – 2020, Submăsura 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural.
7 3. februarie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției pe anul 2022 a Comunei Ernei ce decurge din calitatea de membru al A.D.I. Zona Reghin.
6 3. februarie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei cu care se cofinanțează în anul 2022 serviciile comunitare de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice și dependente.
5 17. ianuarie 2022. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului în anul 2022.