Nr. crt. Data Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local
87 27. decembrie 2022. Hotărârea privind utilizarea în anul 2023 a excedentului cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare și finanțarea secțiunii de dezvoltare.
86 27. decembrie 2022. Hotărârea privind aprobarea realizării demersurilor legale de asigurare a continuității serviciului de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș – zona 2 Tg. Mureș în conformitate cu prevederile art.33 alin.(3) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice pentru comuna Ernei din zona 2 Târgu Mureş.
85 27. decembrie 2022. Hotărârea privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare în localitatea Dumbrăvioara, comuna Ernei, jud. Mureș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
84 27. decembrie 2022. Hotărârea privind aprobarea reducerii cu 40% a impozitului pe clădire și terenul aferent datorat pentru anul 2023 de SC Drill Invest SA pentru imobilul situat în sat Ernei nr.630/C în care funcționează Asociația Academica de Sănătate ”Samariteană”
83 27. decembrie 2022. Hotărârea pentru modificarea Art.III din H.C.L. Ernei nr.64/31.10.2022 privind modificarea și completarea anexei la HCL Ernei nr.8/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al comunei Ernei, cu modificări şi completări ulterioare.
82 27. decembrie 2022. Hotărârea privind completarea anexei la HCL Ernei nr.8/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al comunei Ernei, cu modificări şi completări ulterioare.
81 27. decembrie 2022. Hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în comuna Ernei, pentru anul 2023.
80 27. decembrie 2022. Hotărârea privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei care va conduce ședința ordinară convocată pentru data de 27.12.2022
79 20. decembrie 2022. Hotărârea privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2022
78 24. noiembrie 2022. Hotărârea privind implementarea proiectului „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE CĂLUȘERI, ICLAND ȘI SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ”.