Nr. crt. Data Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local
42 28. iunie 2024. Hotărârea privind majorarea salariul de bază al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ernei și al serviciilor publice din subordinea acestuia, începând cu luna iunie 2024.
41 28. iunie 2024. Hotărârea privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reglementare urbanistică și lotizare terenuri în baza prevederilor din RLU aferent PUG actualizat, pentru construire locuințe idividuale în localiatea Ernei, Jud.Mureș, beneficiari Váradi-Szőcs Levente și soția Cecilia și Vajda Ildikó-Irén.
40 30. mai 2024. Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Ernei nr.77 din 24 noiembrie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții intitulat “EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE CĂLUȘERI, ICLAND ȘI SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ”, cu modificările ulterioare.
39 30. mai 2024. Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Ernei, județul Mureș pe anul 2024.
38 30. mai 2024. Hotârârea privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire locuință unifamilială, împrejmuire teren și branșamente la utilități, pe amplasamentul din loc.Ernei nr.fn, jud.Mureș, beneficiari Szasz Barna-Istvan și Enyedi Angela-Csenge.
37 29. aprilie 2024. Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Ernei, județul Mureș pe anul 2024.
36 29. aprilie 2024. Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Săcăreni din comuna Ernei, județul Mureș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
35 29. aprilie 2024. Hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului UAT Ernei pe trimestrul I anul financiar 2024.
34 29. aprilie 2024. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului unității administrativ teritoriale Comuna Ernei pentru anul financiar 2023.
33 29. aprilie 2024. Hotărâre privind aprobarea sumei cu care se cofinanțează în anul 2024 serviciile comunitare de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice și dependente.