Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
30 23. aprilie 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului UAT Ernei pe trimestrul I anul financiar 2024.
29 23. aprilie 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului unității administrativ teritoriale Comuna Ernei pentru anul financiar 2023.
28 23. aprilie 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei cu care se cofinanțează în anul 2024 serviciile comunitare de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice și dependente.
27 23. aprilie 2024. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Ernei nr.77 din 24 noiembrie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții intitulat “EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE CĂLUȘERI, ICLAND ȘI SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ”.
26 23. aprilie 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare în localitatea Dumbrăvioara, comuna Ernei, jud. Mureș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”.
25 17. aprilie 2024. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei.
24 9. aprilie 2024. Proiect de hotărâre privind avizarea încheierii unui act adiţional la contractul de servicii pentru prestarea activității de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, componente ale Serviciului de Salubrizare al județului Mureș – Zona 2 – Târgu Mureș” (negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare) nr. 3629/27.06.2023..
23 5. aprilie 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire locuință unifamilială, îmrejmuire teren și branșamente la utilități, pe amplasamentul din loc.Ernei nr.fn, jud.Mureș, beneficiari Szasz Barna-Istvan și Enyedi Angela-Csenge.
22 3. aprilie 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Ernei la Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, derulat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat din Fondul pentru Mediu, precum și asigurarea și susținerea, din surse proprii, a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanțarea acordată de AFM şi a cheltuielilor neeligibile.
21 3. aprilie 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții intitulat „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA SÂNGERU DE PĂDURE, COMUNA ERNEI, JUD. MUREȘ”.