Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
61 27. septembrie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ernei SV-Reglementare zona de locuit, beneficiari Bone Irina și alții”.
60 27. septembrie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente obiectivului de investiții ”Înființare centru de colectare prin aport voluntar în Comuna Ernei”.
59 22. septembrie 2022. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2022.
58 21. septembrie 2022. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Comunei Ernei al unor bunuri imobile situate în localitatea Dumbrăvioara, având categoria de folosință drumuri, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară.
57 21. septembrie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru SC Binalemn Zima SRL, a terenului aferent construcției ”Grajd din cărămidă” în suprafață de 5.036 mp, situat în intravilanul localității Dumbrăvioara, comuna Ernei, înscris în CF nr.50304 Ernei, aparținând domeniului privat al Comunei Ernei.
56 21. septembrie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico- economici, a devizului general la obiectivul de investiții „Capelă mortuară localitatea Icland, comuna Ernei, județul Mureș” .
55 30. august 2022. Proiect de hotărâre privind aprobare Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș pentru finanțarea sistemului de management integrat al deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș și a nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022, în comuna ERNEI
54 16. august 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.2/2021 la contractul nr.7800/2020 și modificarea bugetului proiectului de investiții ” MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI” conform O.G. nr.15/2021
53 16. august 2022. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Ernei, județul Mureș
52 16. august 2022. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Ernei în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Apafi Mihály” Ernei pentru anul școlar 2022-2023