Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
24 7. aprilie 2022. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Comunei Ernei, în anul 2022.
23 29. martie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Săcăreni din comuna Ernei, județul Mureș”.
22 23. martie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ernei zona S–E–Reglementare zonă de servicii și zonă de locuire”, beneficiar SC Mordia Impex SRL.
21 18. martie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2023 în Comuna Ernei.
20 16. martie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului unității administrativ teritoriale Comuna Ernei pentru anul financiar 2021.
19 16. martie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2021. .
18 14. martie 2022. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției primarului nr.67/18.02.2022 privind rectificarea bugetului local inițial al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2022.
17 14. martie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării în domeniul public al Comunei Ernei a imobilului-teren înscris în CF nr.50772 Ernei, situat în localitatea Icland nr.97, comuna Ernei, pentru construire Casă mortuară.
16 14. martie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Program privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – Stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice în Comuna Ernei”.
15 14. martie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate preliminar pentru obiectivul de investiție extindere sistem de alimentare cu apă în localitățile Călușeri, Icland, Săcăreni și Sângeru de Pădure.