Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
38 23. iulie 2021. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei
37 21. iulie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului UAT Ernei pe trimestrul II anul financiar 2021.
36 21. iulie 2021. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului nr.192/28.06.2021 referitoare la modificarea trimestrialității sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a creditelor bugetare din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale-Comuna Ernei pe anul 2021.
35 21. iulie 2021. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2021.
34 15. iunie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Ernei pe anul 2020.
33 10. iunie 2021. Proiect de hotărâre privind apobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”.
32 9. iunie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Ernei, județul Mureș, a Studiului de fundamentare a deciziei de delegarea a Servicului Public de Iluminat al Comunei Ernei, Județul Mureș, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentației de atribuire prin procedura simplificată.
31 8. iunie 2021. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de coordonare şi supervizare pentru pregătirea şi planificarea contractului de concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Ernei.
30 19. mai 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilităţii scrisorii de garanţie emisă de către Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA – IFN pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul „MODERNIZAREA SI REABILITAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI” finanțat în cadrul PNDR 2014-2020, Submăsura 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural.
29 19. mai 2021. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la H.C.L. Ernei nr.41/29.08.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ernei și aprobarea organigramei, statului de funcții, cu modificările și completările ulterioare.