Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
11 4. februarie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ernei.
10 3. februarie 2022. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local Ernei nr.52/28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare în localitatea Dumbrăvioara, Comuna Ernei, Județul Mureş”.
9 3. februarie 2022. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul Anexei nr.1 la H.C.L. Ernei nr.64/29.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în comuna Ernei, pentru anul 2022.
8 3. februarie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilităţii scrisorii de garanţie emisă de către Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA – IFN pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul „MODERNIZAREA SI REABILITAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI” finanțat în cadrul PNDR 2014 – 2020, Submăsura 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural.
7 3. februarie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției pe anul 2022 a Comunei Ernei ce decurge din calitatea de membru al A.D.I. Zona Reghin.
6 3. februarie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei cu care se cofinanțează în anul 2022 serviciile comunitare de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice și dependente.
5 17. ianuarie 2022. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului în anul 2022.
4 13. ianuarie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Ernei, județul Mureș pe anul 2022.
3 12. ianuarie 2022. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei.
2 12. ianuarie 2022. Proiect de hotărâre pentru însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2021.